دریافت کد همراه با جعبه متن

دریافت کد نمایشی
 
در صورت تنظیم ارتفاع و پهنای جعبه متن می توانید مقدار widt:  height را تغییر دهید


منبع:
http://pcjava.mihanblog.com